קנייה מאובטחת באתרמשלוח חינם עד הבית בהזמנה מעל 299 ש''ח
שליחות עד הבית ב- 19.90 ₪. בקנייה מעל 300 ₪ משלוח חינם.

תקנון האתר

 

 


1.    מבוא           
מועדון לקוחות של בע"מ("הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.

 

2.    הגדרות

2.1.  "האתר" הנו אתר האינטרנט של המועדון שכתובתוwww.danceshop.co.il

2.2.  "דמי החבר" הנם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ההרשמה למועדון.

2.3.  "הטבות" כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון.

2.4.   "חבר מועדון" הנו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

2.5.  "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

2.6.  "המועדון" הנו מועדון לקוחות של דאנסשופ.

2.7.   "פרטי חבר המועדון" כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון.

2.8.  "תקופת החברות" הנה תקופה של שניים-עשר (12) חודשים ממועד ההרשמה למועדון.

2.9. במאתר גם מידע על   משלוחים והחזרות

          אחריות למוצרים- אחריות 3 חודשים תוך פניה לשירות לקוחות בטלפון 08-8640640

      "התקנון" – הנו תקנון המועדון  והאתר  כמפורט במסמך זה

 

3.    הצטרפות למועדון

3.1.  ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים ,מוסדות וכיו"ב.

3.2.  ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (באתר או בכל אחת מחנויות דאנסשופ) ותשלום דמי החבר באתר או בכל אחת מחנויות דאנסשופ.

3.3.  דאנסשופ ו/או מנהל המועדון יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

3.4.  הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

3.5.  חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

3.6.  החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד. בסיום כל תקופת חברות, חבר המועדון יהיה רשאי להאריך את תקופת החברות בתקופת חברות נוספת באמצעות חידוש תשלום דמי החבר.

3.7. בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע לדאנסשופ אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מדאנסשופ, בכל אמצעי תקשורת שדאנסשופ תמצא לנכון, בקשר לדאנסשופ, לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דאנסשופ, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

3.8.  לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מדאנסשופ, במהלך תקופת חברותו במועדון או לאחריה, יודיע על כך  לדאנסשופ בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

3.9.  חבר המועדון אחראי לדאוג לעצמו לגישה לאינטרנט על מנת ליהנות משירותי המועדון והטבותיו.

 

4.    הטבות לחברי המועדון

4.1.  במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות
 (ביחד: "ההטבות"): 
(א) קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שמנהל המועדון בשיתוף עם דאנסשופ ימצאו לנכון, בקשר לפריטים חדשים שייבחרו ע"י דאנסשופ, להטבות של המועדון ולמבצעים ייחודיים לחברי המועדון; (ב) זכאות ליהנות ממבצעים ייחודיים לחברי המועדון שיתקיימו בחנויות דאנסשופ מעת לעת; (ג) הטבות שונות נוספות שדאנסשופ תחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של דאנסשופ והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.

4.2.  מימוש הטבה כלשהי בחנויות דאנסשופ יעשה כנגד הצגת מספר תעודת הזהות של חבר המועדון ובכפוף לתנאים הבאים במצטבר: (א) מועד התוקף של אותה הטבה (כפי שיפורסם על ידי המועדון או דאנסשופ) טרם חלף; (ב) המוצר שלגביו ניתנת ההטבה נמצא במלאי של אותה חנות דאנסשופ בה יבקש חבר מועדון לממש את ההטבה; וכן (ג) חברותו של חבר המועדון הייתה בתוקף במועד מתן ההטבה ובמועד מימושה.

4.3.  יובהר כי כל רכישה של פריט ממבצעי המועדון תעשה באמצעות תשלום במזומן,    Wish You Card או בכרטיס אשראי רגיל בלבד ולא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי קניה, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). בהצטרפותו למועדון, מוותר בזאת חבר המועדון על כל זכות לרכוש מוצרים במסגרת המועדון באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.

4.4.  אם וככל דאנסשופ תחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון או באמצעות SMS/MMS למספר הטלפון הסלולארי של חברי המועדון, לפי שיקול דעתה של דאנסשופ. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS/MMS המכילה את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון, האחריות להעברת הקופונים מהדואר האלקטרוני למכשיר הנייד מוטלת על חברי המועדון) בחנויות דאנסשופ. יובהר כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה, וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.

4.5.  ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו"ב.

4.6.  דאנסשופ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

4.7.  דאנסשופ שומרת לעצמה הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור: (א) תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם; (ב) לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין דמי חבר ששולמו למועדון; (ג) לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

 

5.    סיום וביטול חברות

5.1.  מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום - בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

5.2.  דאנסשופ רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, באופן מיידי, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל המועדון בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו, וכן (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם האמור לעיל.

5.3.  במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או להחזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר או חלקם.

 

6.    קניין רוחני

6.1.  דאנסשופ הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת דאנסשופ בכתב ומראש.

6.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של דאנסשופ, אלא אם דאנסשופ התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

7.    מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

7.1.  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חבר המועדון ("פרטי חבר המועדון"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של דאנסשופ.

7.2.  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת דאנסשופ, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של דאנסשופ או מי מטעמה. דאנסשופ לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין דאנסשופ; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - דאנסשופ תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, דאנסשופ תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בדאנסשופ ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם דאנסשופ ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" -cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי דאנסשופ בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

7.3  שימוש כאמור בסעיף 7.2 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של דאנסשופ וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. דאנסשופ לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

7.4.  חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

7.5.  חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות דאנסשופ; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או דאנסשופ יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, ודאנסשופ תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

 

8.    אחריות

8.1.  המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או דאנסשופ ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

8.2.  דאנסשופ אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

8.3.  דאנסשופ ו/או מנהל המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא דאנסשופ רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו דאנסשופ ו/או מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי דאנסשופ ו/או מנהל המועדון אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

8.4.  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. דאנסשופ נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. דאנסשופ אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את דאנסשופ ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד דאנסשופ ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

 

 

 

9.    דרכי מסירת הודעות

9.1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי דאנסשופ ומנהל המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי דאנסשופ ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של דאנסשופ ו/או בתקנון זה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

9.2. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לדאנסשופ ו/או למנהל המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:  info@danceshop.co.il או  בטלפון:09-8640640
שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה'  בין השעות 09:00-17:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

10.כללי

10.1.יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

10.2.דאנסשופ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בדאנסשופ או באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, דאנסשופ תפרסם הודעה בנוגע לעדכון התקנון בדיוור החודשי.

10.3.דאנסשופ רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. 

10.4.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

10.5.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

10.6.כל התנהגות של דאנסשופ ו/או מנהל המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

10.7.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך קריאה נעימה והנאה מרובה.

     

 

 

 

תקנון תכנית צבירת נקודות לחברי מועדון

 

1.    תכנית המועדון וצבירת נקודות

תקנון זה נועד להסדיר את כללי "תכנית צבירת נקודות לחברי מועדון" המוגדרת כדלקמן:

1.1.     כל חבר מועדון שירכוש באחת מנקודות הרכישה מוצרים ממבחר המוצרים המזכים
            בנקודות כאמור להלן, יצבור נקודות בערך של 5% מסכום הרכישה שביצע.

1.2.     חבר המועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לו בסניפי החברה בלבד, החל מהרכישה
            הבאה שלו ובכפוף לאמור בתקנון זה להלן.

1.3.     לא ניתן לממש נקודות בירידי דאנסשופ או באתר האינטרנט של החברה.

1.4.     צבירת נקודות ומימושן פירושה הסכמה לתנאי התכנית כפי שהם מפורטים בתקנון זה.

1.5.    מתנת הצטרפות –בסך 20 שח ינתנו על גבי שובר למימוש בקניה הבאה מיום מחרת
           ההצטרפות ועד 90 יום.

1.6.    חבר יהיה זכאי להטבת יום הולדת ביום הולדתו – ההטבה תתאפשר לשימוש בחודש הלידה
           בלבד (לפי לוח שנה לועזי). ההטבה תשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול הדעת של
           דאנסשופ. וזאת לפי תאריך וחודש הלידה המעודכן בקופות הרשת ובהצגת ת.ז של חבר
           בתוקף. ההטבה 40 שח הנחהבקניה של מינימום 40 שח.
           לא יינתן עודף או זיכוי במימוש הטבת זו או כל הטבה אחרת.

 

 

2.תנאי תכנית צבירת נקודות ומימושן

2.1.     "התכנית" - רשאי לצבור נקודות ולממשן כל חבר מועדון דאנסשופ שירכוש באחת מנקודות הרכישה מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות. חבר מועדון שרכש מוצרים כאמור, יצבור 5% מערך הרכישה בנקודות.

2.2.     "חבר מועדון"- מי שבמועד הרכישה חברותו במועדון בתוקף, ו/או מי שבחר לחדש/להאריך את חברותו ו/או להצטרף למועדון במועד זה.

2.3.     "מועד הרכישה"- מועד כלשהו בו חבר המועדון הגיע לאחת מנקודות הרכישה ורכש מוצרים ממבחר המוצרים המזכים בנקודות כאמור בתנאי התכנית המפורטים בתקנון זה.

2.4.     "מוצרים המזכים בנקודות" – כלל המוצרים המוצעים למכירה בנקודות הרכישה, למעט:

2.4.1     פריט הצטרפות למועדון/ חידוש חברות במועדון לשנה / חידוש חברות במועדון לשנתיים

2.4.2     כרטיסי מתנה דאנסשופ

2.4.3     תרומות

2.4.17   מוצרים ששולמו באמצעי תשלום שונים, כגון: כרטיסי מתנה (מלבד כרטיס מתנה "דאנסשופ" או "דאנסשופדס"), תווי קנייה או שוברי קנייה.

2.5.     "נקודות הרכישה" – סניפי דאנסשופ בכל רחבי הארץ, אתר האינטרנט של דאנסשופ וירידים שמקיימת החברה מעת לעת.

2.6.     מובהר כי מוצר המזכה בנקודות שנרכש חלקו בכסף וחלקו באמצעי תשלום אחר (כרטיס מתנה שאינו של "דאנסשופ" ו/או אמצעי תשלום אחר כאמור לעיל), יזכה את חבר המועדון בנקודות רק עבור החלק שנרכש בכסף (ולא עבור החלק שנרכש באמצעי תשלום אחר).

2.7.     מובהר כי דאנסשופ תהא רשאית להוסיף מוצרים נוספים לרשימה זו, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.8.     להסרת ספקות, חבר מועדון שרכש מוצר במבצע, יצבור נקודות בהתאם לסכום הכסף ששולם על-ידו בפועל (לאחר הנחות).

2.9.     חבר מועדון שנצברו לזכותו נקודות, יהא רשאי לממשן החל מהרכישה הבאה שלו באחת מחנויות דאנסשופ בלבד.

2.10.  ניתן לרכוש מוצר באמצעות נקודות כך שחלק ישולם בכסף וחלק אחר בנקודות.

2.11.  מובהר, כי חבר מועדון שחברותו במועדון פגה או הסתיימה מכל סיבה שהיא, ולא חידש או האריך אותה, לא יוכל להשתמש בנקודות שנצברו לזכותו, אלא אם חידש את חברותו במועדון ובמועד מימוש הנקודות חברותו במועדון בתוקף.

2.12.  תוקפן של הנקודות שנצברו יפוג בחלוף חצי שנה ממועד סיום החברות במועדון. מימוש נקודות אלה יתאפשר ככל שהלקוח יחדש את חברותו במועדון. לקוח שלא חידש את חברותו במועדון בתוך חצי שנה ממועד סיום החברות האחרון, הנקודות שנצברו לזכותו בעבר יימחקו והוא לא יוכל להשתמש בהן.

2.13.  רכישה המשולמת באמצעות תווי קנייה ו/או כרטיסי מתנה (למעט כרטיסי מתנה של דאנסשופ), לא תזכה את חבר המועדון בנקודות.

2.14.  צבירת הנקודות ומימושן הינה אישית לכל חבר מועדון. חבר מועדון לא יוכל להשתמש בנקודות שנצברו לזכות חבר מועדון אחר.

2.16.  החברה שומרת על זכותה לבטל את ההשתתפות בתכנית הצבירה של חבר מועדון אם יתברר כי הוא אינו עומד בתנאים המוקדמים להשתתפות בתכנית, לרבות במקרה של מסירת פרטים שגויים, וזאת לפי שיקול דעתה המוחלט ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.

 

3.    תנאי החלפה והחזרה

3.1.     החלפה והחזרה של מוצרים שנרכשו בנקודות

תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שנרכשו בנקודות הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ולמדיניות ההחלפה/ ההחזרה של הרשת:

3.1.1     ניתן להחליף מוצרים שנרכשו בנקודות במוצר אחר שניתן לרכישה בנקודות, בכפוף למדיניות החלפת המוצרים ברשת.

3.1.2     לא ניתן לקבל החזר כספי או שובר זיכוי במקרה של מוצר שנרכש בנקודות.

3.1.3     בגין מוצרים שהוחלפו או שולמו (כל המחיר או חלקו) באמצעות פתק החלפה או שובר זיכוי, לא תינתן אפשרות להחזרה או החלפה נוספת.

3.2.     החלפה והחזרה של מוצרים המזכים בנקודות

תנאי החלפה/החזרה של מוצרים שרכישתם זיכתה את חבר המועדון בנקודות הינם כדלקמן, בכפוף לחוק הגנת הצרכן ולמדיניות ההחלפה/ ההחזרה של הרשת:

3.2.1     ניתן להחליף/להחזיר מוצרים שזיכו את חבר המועדון בנקודות בכפוף למדיניות החלפת המוצרים ברשת.

3.2.2     חבר מועדון שהחזיר או החליף מוצר שרכישתו זיכתה בנקודות, נקודות אלו ייגרעו מסך הנקודות של חבר המועדון המחזיר את המוצר, בין אם הוא רכש את המוצר המזכה ובין אם לאו.

3.2.3     ככל שבעת החלפת מוצר או שימוש בשובר זיכוי, יבחר חבר המועדון במוצר המזכה בנקודות, ייצברו לזכותו נקודות אלו, כבכל רכישה.

4.    פקיעת נקודות בחלוף שישה חודשים מסיום חברות

4.1.     דאנסשופ תשתדל להודיע לחבר המועדון קודם למועד הפקיעה של 20 נקודות או יותר. מובהר כי לא תוטל על דאנסשופ אחריות במקרה שלא תימסר ללקוח הודעה כאמור וכי דאנסשופ אינה יכולה להתחייב למסירת הודעה.

 


  • Grishko
  • Gaynor minden
  • Intermezzo
  • Bloch
  • Menkes
  • Eurotard
  • Ballet Rosa
  • 2D
  • So Danca
  • Sansha